Lidmaatschapsbepalingen en contributie

Contributie 2013

Categorie Euro In %
Senior 300 100
Aspirant senior (17-18 jaar) 180 60
Junior 180 60
Student 75 27
 Buiten/ochtend lid  180  60
     
Entree    
Senior 80  
Aspirant senior 40  
Junior 40  
Student 25  
     
Donateurs 30  

Voor elk lid van een familie, wonend op één adres, wordt de contributie pro rato verlaagd.

Echtpaar senior 1 100%      300,00    
  senior 2 75% 175%    225,00        525,00
                  -      
Echtpaar met 1 junior senior 1 100%      300,00    
  senior 2 75%      225,00    
  junior 1 50% 225%    150,00        675,00
                  -      
Echtpaar met 2 junioren senior 1 100%      300,00    
  senior 2 75%      225,00    
  junior 1 50%      150,00    
  junior 2 30% 255%      90,00        765,00
                  -      
Echtpaar met 3 junioren senior 1 100%      300,00    
  senior 2 75%      225,00    
  junior 1 50%      150,00    
  junior 2 30%        90,00    
  junior 3 20% 275%      60,00        825,00
                  -      
Echtpaar met 4 junioren senior 1 100%      300,00    
  senior 2 75%      225,00    
  junior 1 50%      150,00    
  junior 2 30%        90,00    
  junior 3 20%        60,00    
  junior 4 15% 290%      45,00        870,00
                  -      
1 Ouder met 1 junior senior 100%      300,00    
  junior 1 60% 160%    180,00        480,00
                  -      
1 Ouder met 2 junioren senior 100%      300,00    
  junior 1 60%      180,00    
  junior 2 50% 210%    150,00        630,00
                  -      
1 Ouder met 3 junioren senior 100%      300,00    
  junior 1 60%      180,00    
  junior 2 50%      150,00    
  junior 3 30% 240%      90,00        720,00
                  -      
1 Ouder met 4 junioren senior 100%      300,00    
  junior 1 60%      180,00    
  junior 2 50%      150,00    
  junior 3 30%        90,00    
  junior 4 20% 260%      60,00        780,00
                  -      
2 junioren uit een gezin junior 1 60%      180,00    
  junior 2 60% 120%    180,00        360,00
                  -      
3 junioren uit een gezin junior 1 60%      180,00    
  junior 2 60%      180,00    
  junior 3 55% 175%    165,00        525,00
                  -      
4 junioren uit een gezin junior 1 60%      180,00    
  junior 2 60%      180,00    
  junior 3 55%      165,00    
  junior 4 50% 225%    150,00        675,00


Betaling dient te geschieden vóór 1 april (nieuwe leden binnen 1 maand na ontvangst van de contributienota). Bij te late betaling wordt per lid 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling na 1 mei wordt bovendien een boete opgelegd (art. 5, lid 3HR)

Inlichtingen over contributies e.d. bij de secretaris, Gerrit van der Werf, Prins Mauritslaan 84B,  2582 LV Den Haag, tel: 070 3502377,  . Adreswijzigingen, naamsveranderingen (onder meer i.v.m. huwelijk) e.d., dienen schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) opgegeven te worden bij de de ledenadministratie: Liesbeth Diekmann, tel.: 070 – 354 4640, ldiekmann@hetnet.nl. Via de website kunt U uw eigen gegevens (telefoon nummers, adres, email etc.) wijzigen.

Bepalingen inzake lidmaatschap

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  • Seniorleden zijn de leden, die te Den Haag of in de nabijgelegen gemeenten hun woonplaats of geregeld verblijf hebben en die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
  • Juniorleden zijn de leden als eerder bedoeld, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de 17-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
  • Buitenleden zijn leden, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en die niet te Den Haag of in de omringende gemeenten binnen de lijn Katwijk aan Zee, Oegstgeest, Leiden, Zoetermeer, Delft, Naaldwijk en 's-Gravenzande met inbegrip van deze gemeenten, hun woonplaats of geregeld verblijf hebben, dit ter beoordeling van het bestuur.
  • Ochtendleden zijn leden die op alle dagen, met uitzondering van zon- en feestdagen, alleen ‘s ochtends tot 12 uur van de banen gebruik mogen maken.
  • Voorts wordt voor de betaling van de contributie een nadere onderverdeling gemaakt naar seniorleden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 of 18 jaar hebben bereikt (aspirant-seniorleden) en naar echtparen en gezinnen.
  • Studerende leden zijn die junior- of seniorleden die aan Universiteit of Hogeschool studeren of die een opleiding volgen aan een instelling van hoger (beroeps)onderwijs, mits zij niet ouder zijn dan 30 jaar; zij kunnen tot een maximum van vijf jaar tot deze categorie behoren. Studerende leden dienen in het bezit te zijn van een geldig inschrijvingsbewijs van een universiteit of hogeschool.

Aanmelding en opzegging lidmaatschap

Aanmelding

-Aanmelding voor lidmaatschap dient te geschieden door inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier met een geldige pasfoto aan de ledenadministratie t.a.v. Liesbeth Diekmann, Zeekant 100 D, 2586 JG Den Haag. 070 – 354 4640. Sinds de invoering van de electronische ledenadministratie prefereert Leimonias het dat U zich aanmeldt via de website. U kunt daar online een aanmeldingsformulier invullen. De verwerking van uw gegevens geschiedt uitermate snel.

-Aanmeldingsformulieren voor jeugdleden zijn ook te vinden op de website. Wel dient U nog twee geldige pasfoto’s te sturen naar de Jeugdcommissaris,mevrouw J.W.van Dreven, van Lennepweg 159, 2597 LV Den Haag, 070 – 3507087.

-Zij die lid wensen te worden, dienen door twee senioren of aspirant-senioren die tenminste 2 jaar lid zijn, te worden voorgedragen.

-Aanmeldingen worden in behandeling genomen in volgorde van binnenkomst bij de secretaris, c.q. jeugdcommissaris.

-Geadviseerd wordt om geruime tijd vóór het tennisseizoen het aanmeldingsformulier via de website op te sturen.

Opzegging

-Opzegging kan slechts vóór 1 december vóór het nieuwe verenigingsjaar geschieden door een schriftelijke (email of brief) mededeling bij de ledenadministratie, Liesbeth Diekmann, Zeekant 100 D, 2586 JG Den Haag,

ldiekmann@hetnet.nl

- Opzeggingen zijn alleen geldig wanneer een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie is ontvangen. Een schriftelijke bevestiging wordt door de ledenadministratie binnen twee weken na ontvangst van de opzegging verzonden.


Ogenblik a.u.b. ...