Privacy reglement

Dit is de privacyverklaring van HLTC Leimonias gevestigd te Den Haag,  Klatteweg 103 2597KA, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407324: , hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met functionarissen van de vereniging en anderen. Het bestuur vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom is in dit statement voor u uiteengezet hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@leimonias.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel en welke persoonsgegevens van u worden verzameld, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel ontvangen.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Geslacht

·   Pasfoto

·   Begindatum

·   Einddatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bondsnummer

·   Speelsterkte

·   Functie

·   Competitiegegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaatscap. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd maar in ieder geval binnen 6 maanden

       KNLTB

       AllUnited

 

Hosting software

·   Alle gegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

       Vevida

Administratie leden

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   AllUnited

·   Bollard (salarisverwerking topspelers)

·   Administratie

Het verrichten en versturen van aankopen en diensten

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Leveranciers

·   Dienstverleners


 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

·         Oud-leden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In bovenstaande tabel van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Toestemming betekent dat u middels een toestemmingsformulier hiermee akkoord gaat. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

Je kunt je eigen privacy instellingen via de Leimonias website beheren. Daarvoor moet je inloggen op de website en dan gaan naar Ledeninformatie > ledenlijst. Klik daarna op Bekijk je persoonlijke gegevens en vervolgens op Privacy instellingen. Daar kun je aangeven wie je gegevens mogen zien (standaard, degenen, die zijn ingelogd) en kun je aangeven welke gegevens je wilt tonen, zoals:

Geboortedatum,

Pasfoto

E-mailadres

Telefoonnummer,

Woonadres

Gebruik beeldmateriaal

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Minderjarigen

Als u als minderjarige lid wilt worden van de vereniging, moet u expliciet toestemming hebben van uw ouder of voogd 

Inzage in administratie

Leden die inzage hebben in de ledenadministratie, ook voor het uitzenden van e-mails, tekenen een geheimhoudingsverklaring. 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via privacy@leimonias.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.