Informatie Rode en Oranje bal competitie zomer 2020

Komende zomer zal Leimonias deelnemen aan de pilot van de Zomercompetitie Oranje en Rode Bal (leeftijd 5 tot en met 10 jaar oud). 

 

 

In samenspraak met de KNLTB en Leimonias kunnen we deze nieuwe competitie voor de kleinste jeugd presenteren. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat wedstrijden vaak niet door konden gaan in verband met koud weer en regen. Zeker voor de kleinste tennissers is het een stuk leuker om met mooi weer te tennissen.

Vandaar dat we nu de zomer competitie presenteren. 4 zondagen vanaf half juni. Lekker spelen in het zonnetje en voor de ouders heerlijk kijken naar hun kinderen. Wij zouden het echt superleuk vinden als zoveel mogelijk Oranje en Rode tenniskinderen van Leimonias zich hiervoor opgeven. Je kan op alle niveaus meespelen, dus ook als je echt pas net begonnen bent. Het is superleuk om korte wedstrijdjes te spelen en een hoop andere kinderen te leren kennen.

Je kunt je nu alvast opgeven via jeugd@leimonias.nl . Het is nog ver weg en we zullen zeker in het voorjaar een herinnering sturen, maar als je vast opgeeft dan ontvang je alle informatie als eerste. 

Next summer, Leimonias will participate in the pilot of the Summer Competition Orange and Red Ball (ages 5 to 10 years old). In consultation with the KNLTB and Leimonias we can present this new competition for the smallest youth. We have noticed in recent years that competitions often could not take place due to cold weather and rain. Certainly for the smallest tennis players it is a lot more fun to play tennis in good weather.

That is why we are now presenting the summer competition. 4 Sundays from mid-June. Playing nicely in the sun and the parents enjoy their children play. We would really like it if as many Orange and Red tennis children from Leimonias would sign up for this. You can play on all levels, so even if you have just started. It is great fun to play short games and get to know a lot of other children.

You can already register now via jeugd@leimonias.nl. We will certainly send a reminder in the spring, but if you sign up now you will receive all the information first.

 

 

 

 

KNLTB zomer Tenniskids Rode en Oranje competitie 2020 in Zuid Holland

Wat willen we introduceren?

Naar aanleiding van de maatwerkbijeenkomsten willen wij graag een nieuwe competitie gaan aanbieden, te weten: de Rode en Oranje Zomercompetitie 2020. Deze nieuwe competitiesoort zal eerst als pilot worden geïntroduceerd in Zuid Holland. Als blijkt dat deze nieuwe competitie hier aanslaat, kunnen we overwegen om deze competitie in 2021 ook uit te rollen in andere drukke provincies of wellicht landelijk uitrollen. Deze nieuwe competitie zullen we positioneren als aanvullende competitie en dus niet als een vervangende competitie van de bestaande voorjaars- en/of najaars TK competitie. Het is daarom een vereiste dat de speeldagen van deze Rode en Oranje zomercompetitie niet gelijk lopen met de data van de Rode en Oranje voorjaarscompetitie. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de begindatum van de eerste zomerschoolvakantie in Nederland. De KNLTB hanteert het uitgangspunt dat de zondag dé competitiedag voor de jeugd is. Deze nieuwe competitieopzet is keurig in lijn met deze visie.

Waarom willen we een extra competitie?

Door de verplaatsing van de speeldagen van de rode en oranje competitie naar de zondagen van de reguliere voorjaarscompetitie is de KNLTB met een pakket van (maatwerk) oplossingen gekomen. We hebben echter moeten constateren dat dit maatwerk voor sommige drukke verenigingen ontoereikend is. Verschillende verenigingen hebben tennis-alles-in-één geïntroduceerd of zijn verhinderd op de speeldagen buiten de reguliere speeldagen van de TK competitie om. De zomercompetitie is voor hen een welkome aanvulling op het huidige KNLTB competitieaanbod. In deze periode hebben alle drukke verengingen voldoende baancapaciteit, zodat ze “meer kinderen, meer kunnen laten tennissen”.

Wanneer zal de competitie plaatsvinden?

De pilot zal met ingang van 2020 geïntroduceerd worden. Met de keuze voor vier speeldagen kan er rekening worden gehouden met de VJC en de landelijke zomerschoolvakantie spreiding. Ook kan er een volwaardige indeling worden gemaakt, waarbij er minimaal vier verenigingen een speeldag thuis mogen ontvangen (hosten).

Speeldagen Rode en Oranje Zomer competitie 2020:

·         Week 24; zondag 14 juni (laatste inhaaldag TK VJC)

·         Week 25; zondag 21 juni

·         Week 26; zondag 28 juni

·         Week 27; zondag 5 juli

KNLTB summer Tenniskids Red and Orange competition 2020 in South Holland

What do we want to try-out?

The KNLTB would like to offer a new competition, namely: the Red and Orange Summer Competition 2020. This new competition type will first be introduced as a pilot in South Holland. If it turns out to be succesfilm it will be offered in other provinces as well. We will position this new competition as an additional competition and not as a replacement competition for the existing spring and / or autumn TK competition. It is therefore a requirement that the playing days of this Red and Orange summer competition do not coincide with the dates of the Red and Orange spring competition. In addition, the start date of the first summer school holiday in the Netherlands must be taken into account. The KNLTB uses the principle that Sunday is the competition day for the youth. This new competition design is perfectly in line with this vision.

Why do we want an extra competition?

Due to the relocation of the playing days of the red and orange competition to the Sundays of the regular spring competition, the KNLTB has come up with a package of (customized) solutions. However, we have found that this customization is insufficient for some clubs, due to a lack of available courts.  Various clubs have introduced tennis all-in-one or are prevented from playing on the game days outside the regular game days of the TK competition. For them, the summer competition is a welcome addition to the current KNLTB competition offer. During this period, all clubs have sufficiënt court capacity, so that they can include 'more children, more tennis'.

When will the competition take place?

The pilot will start in 2020. The spring competition and the national summer school holiday  will be taken into account.

Match days Red and Orange Summer competition 2020:

Week 24; Sunday, June 14 

Week 25; Sunday, June 21

Week 26; Sunday, June 28

Week 27; Sunday, July 5

Nieuws overzicht